2018

2018.11.08

A Társaság részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2018. november 8. napján döntöttek a Társaság végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolás tervezett kezdő napja 2018. december 1. amennyiben addig a Felügyelet a Társaság kérésének megfelelően visszavonja a Társaság befektetési vállalkozásként történő működésére vonatkozó engedélyét.

QUANTIS Alpha vezetősége

2018.09.12

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2018. szeptember 12-én meghozott határozatukkal úgy döntöttek, hogy a Társaság kezdeményezze a tevékenységi engedélye visszavonását az Magyar Nemzeti Banknál.

QUANTIS Alpha vezetősége

2018.06.28

A QUANTIS Alpha Zrt. ezúton közzéteszi, hogy a társaság részvényesei a közgyűlés hatáskörében döntöttek a társaságnál felmerült költségek továbbszámlázásáról.

QUANTIS Alpha vezetősége

2018.05.28

A QUANTIS Alpha Zrt. ezúton közzéteszi, hogy a társaság 2018. május 24. napján megtartott rendes éves közgyűlése elfogadta a társaság 2017. éves beszámolóját és meghozta az ahhoz kapcsolódó döntéseket.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (3) bekezdése alapján az alábbi helyen teszi közzé a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot.

Továbbá a Társaság az 575/2013/EU rendelet (CRR) 433. cikke alapján egyúttal nyilvánosságra hozza a Kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információkat.

QUANTIS Alpha vezetősége

2018.05.11

A Társaság ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2018. május 9-én döntöttek egy új, a társaság tervezett jövőbeli tevékenysége szempontjából szóba jövő szoftver könyvvizsgálói auditjára vonatkozó szerződés megkötéséről.

QUANTIS Alpha vezetősége

2018.01.11.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés b) pontja és 123. § (4) bekezdésének b) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a QUANTIS Holding Zrt. (részesedése és szavazati joga 96%-os) és a QUANTIS Consulting Zrt. (részesedése és szavazati joga 4%-os).

QUANTIS Alpha vezetősége

2017

2017.12.20

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2017. december 18. napján meghozott határozatukkal a Társaság korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadták.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.12.06

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2017. december 4. napján meghozott határozatukkal úgy döntöttek, hogy a Társaság az általa korábban kezdeményezett tevékenységi engedély visszavonási kérelmét vonja vissza a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti hatóságaként eljáró Magyar Nemzeti Banknál.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.11.27.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2017. november 24. napján meghozott határozatukkal döntöttek a HUNGUARD Kft.-vel megkötendő, a Társaság informatikai rendszere zártságának tanúsítására irányuló megbízási szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazásról.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.11.14

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2017. november 13. napján meghozott határozatukkal kiegészítették a társaság alapszabályát az írásbeli és az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közgyűlési döntéshozatal részletes szabályaival.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.11.07.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2017.november 7-ei hatállyal módosult. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumok menüpont alatt. Az Üzletszabályzat az 1. és 2. számú mellékletében átvezetett változás kapcsán került módosításra.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.10.31.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva 2017. október 30. napján meghozott határozatukkal úgy döntöttek, hogy a Társaság kezdeményezze a tevékenységi engedélye visszavonását a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti hatóságaként eljáró a Magyar Nemzeti Banknál.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.09.29.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. ezúton közzéteszi, hogy részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva, a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-308/2017. számú, 2017. szeptember 26-án kelt előzetes engedélyének birtokában 2017. szeptember 28-án döntöttek a Táraság alaptőke-csökkentéséről. A Társaság számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a saját tőke és jegyzett tőke arányának megbomlása miatt az alaptőke csökkentése kötelező (Ptk. 3:270. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés). Az alaptőke-leszállítás a Társaság saját tőkéjét és szavatolótőkéjét nem érinti, kizárólag a tőkeszerkezeten belüli átrendezés történik A tőkecsökkentés a negatív eredménytartalék és az alaptőke (jegyzett tőke) közötti átvezetéssel történik meg, ennek során a Társaság 229 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű törzsrészvényeinek száma 25 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű törzsrészvényre csökken.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.09.29.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2017.szeptember 29-ei hatállyal módosult. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumok menüpont alatt. Az Üzletszabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései kapcsán került módosításra.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.09.25.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2017.szeptember 25-ei hatállyal módosult. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumok menüpont alatt. Az Üzletszabályzat 21. fejezetében szereplő külső letétkezelők igénybevételére vonatkozó rendelkezések kerültek módosításra.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.08.07

A Társaság közzéteszi, hogy megszűnt Jurák Péter Gábor és Kriskó Andrea munkavállalók képviseleti és cégjegyzési joga a társasággal fennálló munkaviszonyaik megszűnése miatt. A társaság részvényesei a közgyűlés jogkörében eljárva a képviseleti és cégjegyzési jogok megvonásáról, valamint a cégbírósági bejelentésről 2017. augusztus 7. napján határozatot hoztak.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.08.02.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2017.augusztus 1-jei hatállyal módosult. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumok menüpont alatt. Az Üzletszabályzatban a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolását tartalmazó 2. számú melléklet került módosításra.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.07.24.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2017.07.24. napján a közgyűlés jogkörében meghozott határozatukkal munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetését és az azzal kapcsolatos elszámolási kérdést hagytak jóvá.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.07.10.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2017.07.10-ei hatállyal módosult. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumok menüpont alatt. Az Üzletszabályzat a 4.sz. mellékletét képező Végrehajtási Politika és Allokációs Szabályzat nevű szabályzatban módosításra került a jóváhagyott partnerek listája.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.06.14.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés d) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy a Magyar Nemzeti Bank a H-EM-III-185/2017. számú, 2017. június 8-án kelt határozatával engedélyezte, hogy Baróti Viktor Zoltán úr a társaságnál ügyvezetői tisztségbe kerüljön kinevezésre. A hivatkozott felügyeleti engedély és a társaság közgyűlésének jogkörében eljáró részvényesek határozata nyomán a társaságnál az engedélyezést követően Baróti Viktor Zoltán tölti be a Bszt. szerinti egyik ügyvezetői tisztséget.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.06.09

A QUANTIS Alpha Zrt. ezúton közzéteszi, hogy a Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 111. § (2) bekezdése szerinti függő ügynöke, a QUANTIS Consulting Zrt. a Bszt. 115. § (4) bekezdése alapján a további közvetítőként való igénybevételre irányuló minden szerződését 2017.06.07-ével bezárólag megszűntette.

Jelen tájékoztatás a Társaság az Üzletszabályzat 1. számú melléklete alapján készült.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy egy adott személy képviseleti jogosultságát a Magyar Nemzeti Bank weboldalán, a http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses cím alatt is ellenőrizheti.

Amennyiben bárki a QUANTIS Alpha Zrt. nevében lép kapcsolatba Önnel, úgy kérjük, azt részünkre haladéktalanul jelezze az info@quantisalpha.hu e-mail címen.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.06.07.

A QUANTIS Alpha Zrt. – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségének – jelen linkkel elérhetővé teszi a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény szerint elkészített jelentését.

Továbbá a Táraság az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 433. cikke alapján egyúttal nyilvánosságra hozza a Kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információkat.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.06.02.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2017.05.31-ei hatállyal módosult. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumok menüpont alatt. Az Üzletszabályzatban módosult a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolását tartalmazó 2. számú melléklet, mely külön dokumentumként a Dokumentumok menüpont alatt a “Kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke” elnevezésen, továbbá az alkalmazott díjtételek jegyzékét rögzítő 7. számú melléklet, mely utóbbi külön dokumentumként a Dokumentumok menüpont alatt “Díjjegyzék” érhető el.

QUANTIS Alpha vezetősége

Tisztelt Ügyfeleink!

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (1068 Budapest, Benczúr utca 44., cégjegyzékszám: Cg.01-10-047076, a továbbiakban: Társaság) küszöbön álló állomány-átruházása miatt a Társaság által forgalmazott értékpapírok (pénzügyi eszközök) vételi és visszaváltási lehetősége bizonyos időszakokban szünetel majd. Annak érdekében, hogy tervezni tudja a megtakarításai befektetését és a befektetései pénzzé tételét, az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a tervezett szünetelésről.

Kérjük, hogy pénzügyi döntéseinél és azok időzítésénél vegye figyelembe az alábbiakat!

A Társaság tervei szerint
– 2017. június 12. napjától szünetel a Társaság által forgalmazott pénzügyi eszközök vételére (megvásárlására) vonatkozó megbízások befogadása;
– 2017. június 19. napjától 2017. június 23. napjával bezárólag szünetel a Társaság által forgalmazott pénzügyi eszközök ügyfelek általi eladására (visszaváltására) vonatkozó megbízások befogadása.
A tervezett szünetelést az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Budapest, 2017. június 1.
Tisztelettel,

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt.

2017.06.01.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2017.06.01-én meghozott határozatukkal arról döntöttek, hogy a küszöbön álló állomány-átruházás zökkenőmentes előkészítése és lebonyolítása érdekében a Társaság ügyfélfogadás szünetelést tartson pénzügyi eszköz (értékpapír) vételi illetve visszaváltási megbízások vonatkozásában.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.05.31.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei a Társaság 2017.05.30-án megtartott közgyűlésen az alábbi határozatokat hozták:

 1. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2016-os éves beszámolóját a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése ismeretében.
 2. A közgyűlés a könyvvizsgáló társaság jelzése nyomán a könyvvizsgálatért személyében felelős személy változásáról döntött.
 3. A közgyűlés tárgyalta a Társaság 2017-es évre vonatkozó, ügyvezetés által előkészítetett pénzügyi tervét.
 4. A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) kerüljön 25 millió forintra leszállításra az eredménytartalékkal szemben. Az ügyvezetés feladatként kapta, hogy készítse elő az ehhez szükséges felügyeleti engedély iránti kérelmet.
 5. A közgyűlés Fülep Zsolt Balázs, a Társaság a leköszönő vezérigazgatójának tevékenységét értékelte és méltatta a Társaság érdekében végzett munkáját. Fülep Zsolt Balázs Tárasággal fennálló munkaviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került, ehhez kapcsolódóan a közgyűlés határozatot hozott arról, hogy Fülep Zsolt Balázs mindenkor a Társaság érdekeinek figyelembe vételével, gondosan és kellő körültekintéssel látta el az ügyvezetés körébe tartozó igazgatósági tagi és vezérigazgatói, valamint a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti első számú vezetői, tevékenység irányítói és ügyvezetői feladatait, azokkal összefüggésben Fülep Zsolt Balázzsal szemben semmilyen igény nincs.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.05.23.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2017.05.22-én meghozott határozataikkal személyzeti kérdéseket érintő szerződés jóváhagyásáról és egy informatikai szerverfrissítési szerződés jóváhagyásáról döntöttek.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.05.22.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2017.05.18-án meghozott határozatukkal a társaságnál ellátandó compliance tisztségre vonatkozó határozatot hoztak, amely alapján a társaság a jövőben kiszervezés keretében kíván compliance szolgáltatást igénybe venni.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.05.19.

Közzététel a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123/A. § (6) bekezdése alapján:

H-JÉ-III-B-37/2017. számú határozat

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.05.11.

Rendkívüli tájékoztatás az Aberdeen Alapok megszűnéséről és végső kifizetéséről

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozva a 2017. április 10.-i keltű „Rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Alapok megszűnési eljárásának megindításáról” tájékoztatjuk, hogy az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”),

 • Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja,
 • Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja,
 • Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja és
 • Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (az „Alapok”)

esetében egy köztes kifizetéssel 2017.04.20-án és 2017.05.10-én végleges elszámolással az Alapokban lévő eszközök értékesítéséből származó összegeket kifizette, amelynek alapján ügyfeleink részére az elszámolásokat elvégeztük, és portfóliójukból a nevezett alapokat töröltük; az Alapkezelő által átutalt összegek ellenértékét a fenti ütemezésnek és ügyfeleink Alapokban való befektetési arányának megfelelően jóváírtuk.

Az Alapok tájékoztatása a megszűnésről és végső kifizetésről az alábbi linkeken, illetve az Alapkezelő honlapján.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (az „Alapok”)

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.05.05.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2017.04.28-án meghozott határozatukkal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták:

2017.06.01-től határozatlan időre – a Bszt. 22/A. (1) bekezdés megvalósulása esetén – a Társaság vezérigazgatójává, a Társaságban a Bszt. 22. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásával megbízott egyik személlyé (ügyvezetővé), továbbá a Társaság mint befektetési vállalkozás működésének és tevékenysége végzésének irányítására első számú vezetővé választották Baróti Viktor Zoltán urat.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.04.19.

Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonosok!

A megszűnési eljárás alatt álló

 • Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja,
 • Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja,
 • Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja és
 • Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja

(a továbbiakban együtt: Alapok) alapkezelője, az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. ma, 2017 április 19-én megjelent rendkívüli tájékoztatása szerint az Alapok vagyonából előleg formájában részkifizetésre kerül sor. Az erről szóló rendkívüli tájékoztatások szövege az alábbi linkeken olvasható.

Kozzetetel_DGF_reszkifizetes_20170419

Kozzetetel_EVK_reszkifizetes_20170419

Kozzetetel_FPK_reszkifizetes_20170419

Kozzetetel_LatAm_reszkifizetes_20170419

2017.04.10.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a mai naptól a STRATOS termékek az Insight rendszeren keresztül történő online átváltási lehetőségét átmenetileg visszavonásig felfüggeszti. A visszavonásról hirdetmény kerül majd közzétételre.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata IV. fejezet 5.1. (f) pontja ad lehetőséget arra, hogy a tisztelt Ügyfelek internetes rendszer, vagyis az Insight rendszer alkalmazásával adjanak megbízást társaságunk részére. Az üzletszabályzat 5.2. pontja szerint a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. hirdetményben határozza meg, hogy a megbízások elfogadására szolgáló felületek közül aktuálisan melyik érhető el. A jelen hirdetmény az üzletszabályzat hivatkozott pontjain alapul.

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt.

2017.04.10.

Rendkívüli tájékoztatás az Aberdeen Alapok megszűnési eljárásának megindításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”), igazgatósága 2017. április 7-én, mint az

 • Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja,
 • Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja,
 • Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja és
 • Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (az „Alapok”)

alapkezelője saját hatáskörben, a rá vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján a fenti Alapok megszűnési eljárásának megindításáról döntött. Az erről szóló tájékoztatót mellékeljük.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megszűnési eljárás alatt az Alapokra kibocsátott befektetési jegyek nem forgalmazhatóak, azokra sem vételi, sem eladási megbízás nem adható, azok átváltása sem lehetséges.

Az Alapkezelő az Alapok letétkezelője útján a megszűnési jelentés közzétételét követő öt (5) munkanapon belül kezdi meg a rendelkezésre álló összeg kifizetését az Alap befektetői részére. Erre a mellékelt közlemény szerint várhatóan nem kerül sor előbb, mint az Alapok visszaváltásának megkezdését (2017. április 10.) követő egy hónap és öt nap múlva.

Amennyiben az Alapkezelő a törvényi feltételek fennállása esetén 2017. április 20-án részkifizetést teljesít, azzal Önök felé elszámolunk.

Az Alapok befektetési jegyeinek visszaváltása TBSZ számla esetén, hasonlóan a saját elhatározásból történő visszaváltás esetére, mindaddig nem keletkeztet adó és járulékfizetési kötelezettséget, amíg a TBSZ számláját meg nem szünteti. Ekkor az általános adójogszabályok szerint kell a keletkezett hozamok után adófizetési kötelezettséget teljesíteni. Javasoljuk, hogy az adózással összefüggő szabályokról konzultáljon adószakértővel.

Az Alapok befektetési jegyeinek visszaváltásának tényleges megtörténtéről, Társaságunk tájékoztatást küld.

Kérjük, kísérje figyelemmel az Insight rendszeren keresztül befektetésének aktuális állapotát.

Tisztelettel,

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt.

Budapest, 2017.04.10.

Melléklet: Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása

2017.03.14.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123/A. § (6) bekezdése alapján ezúton közzéteszi, hogy a Társaság kérelmére a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a csatolt határozatban vonta vissza a Társaság sajátszámlás kereskedésre, befektetési tanácsadásra, valamint a pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül tevékenységekre vonatkozó engedélyét.

A változás az ügyfeleket nem érinti, a Társaság már korábban, a kérelme MNB részére való előterjesztésével egyidőben átalakította a működését a szűkítésnek megfelelően.

A Társaság a változás eredményeként az alábbi befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységek végzésére rendelkezik engedéllyel:

 • megbízás felvétele és továbbítása,
 • megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
 • pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
 • letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,
 • tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,
 • befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,
 • befektetési elemzés és pénzügyi elemzés.

Előzmények: A Társaság 2016.06.29-én 2016.06.14-én közzétette, hogy a Társaság 2016.06.09-én és 2016.06.28-án tartott közgyűlésein a Társaság részvényesei a Társaság piaci szerepének és tevékenységeinek optimalizálása céljából döntöttek a szolgáltatási paletta átalakításáról. Ennek nyomán a Magyar Nemzeti Bank a Társaság kérelmére visszavonta a Társaság azon tevékenységeire vonatkozó engedélyét, amelyeket a Társaság nem végez.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.01.31.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2017.01.31-én közgyűlést tartottak, amelyen tárgyaltak, továbbá egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiakról döntöttek:

 • A részvényesek meghallgatták a Társaság ügyvezetésének előterjesztését a Társaság tőkehelyzetéről, döntöttek arról, hogy a tőkehelyzet kérdésére a folyamatban lévő engedélyeztetési eljárás várhatóan mielőbbi lezárásakor visszatérnek.
 • A részvényesek meghallgatták és tudomásul vették az ügyvezetés beszámolóját a Társaság által kezdeményezett tevékenységi engedély szűkítési eljárás állásáról, valamint az azzal kapcsolatban kért információkról.

QUANTIS Alpha vezetősége

2017.01.09.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve közzéteszi részvényesei nevét, tulajdoni és szavazati hányaduk mértékét. Társaságunk részvényesei a következők:

 • QUANTIS Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046350.) tulajdoni hányada: 98,25%
 • QUANTIS Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045719.) tulajdoni hányada: 1,75%

A fenti tulajdonosok szavazati hányada a tulajdoni hányadukkal teljes egészében megegyezik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016

2016.12.22.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2016.12.21-én a közgyűlés jogkörében meghozott részvényesi határozataikkal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiakról döntöttek: a részvényesek döntöttek a Társaság szerződéses kötelezettségei állományának Bszt. 140. §-a szerinti átruházásáról és az erre vonatkozó szerződés aláírásáról, az állomány-átruházáshoz szükséges MNB engedély iránti kérelem előterjesztése felől.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.12.09.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata és nyilvános hirdetményei 2016.12.12-ei hatállyal módosulnak. A módosult dokumentumok hatálybalépést követően elérhetők a Társaság weboldalán a Dokumentumtár menüpont alatt. A módosítás az ügyfelek jogait és kötelezettségeit nem érinti, az kizárólagosan a Társaság székhelyének 1068 Budapest, Benczúr utca 44. számra történő módosulását jelenti.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.12.02.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2016.11.30-án meghozott határozatukkal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták. 2017.01.01-től – a Bszt. 22/A. (1) bekezdés megvalósulása esetén – a Társaságban a Bszt. 22. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásával megbízott egyik személlyé választották Kostenszky Péter László urat.

A Társaság székhelyét 2016.12.12. napjától 1068 Budapest, Benczúr utca 44. szám alá helyezik át.

A részvényesek információt kértek az ügyvezetéstől a Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység külső partneren keresztül történő megvalósításához szükséges szerződéses kapcsolat részleteiről.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.11.21.

A QUANTIS Alpha Zrt. 2016.11.22-től módosítja a Hirdetmény a megbízások befogadásának és végrehajtásának határidőiről című hirdetményét. A módosítás alapján 2016.11.22-től csak akkor áll módunkban befektetési jegyre vonatkozó vételi vagy visszaváltási megbízást még adott forgalmazási napon teljesíteni, ha a megbízás adott napon 09:00:00-ig Társaságunkhoz érkezik. A devizaváltási megbízások befogadási határideje ezzel egy időben 11:00:00-ra módosul. Az ezen határidőn túl érkező megbízásokat következő forgalmazási/banki napon teljesítjük. A teljes hirdetmény megtalálható weboldalunkon a Dokumentumok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.11.10.

A QUANTIS Alpha Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a befektetési jegyek és más, kollektív befektetési formákra forgalomba hozott értékpapírok forgalmazási technikája keretében Társaságunk a mai naptól nem a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. § (1) bek. g) pont szerinti „pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül” elnevezésű tevékenysége, hanem a Bszt. 5. § (1) bek. a) pontjában szereplő „megbízás felvétele és továbbítása” nevű tevékenysége körében, az ügyfeleitől felvett befektetési jegy vételi illetve visszaváltási (eladási) megbízásokat saját nevében a Raiffeisen Bank Zrt., mint forgalmazó felé továbbítja. Társaságunk nem minősül a Raiffeisen Bank Zrt. megbízottjának vagy közvetítőjének. A változás a tisztelt Ügyfeleket sem költség, sem teljesítési határidő tekintetében illetve egyéb vonatkozásokban sem érinti.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.11.08.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.11.09-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.11.07.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2016.11.03-án meghozott határozatukkal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták. Az Ügyvezetés részére előírták, hogy a lehető leggyorsabban kezdjék meg a tárgyalásokat a Részvényesek által megjelölt lehetséges átvevővel a Társaság befektetési szolgáltatási ügyfél állományának átruházásáról. A Közgyűlés felhatalmazta az Ügyvezetést arra, hogy az állományátruházás érdekében szükséges adatokat megossza a titoktartásra kötelezett lehetséges átvevővel.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.11.04.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.11.07-én és 2016.11.08-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.11.03.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.11.04-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.10.25.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy az Alpha Insight szervereinek ütemezett karbantartási munkálatai miatt Társaságunk online szolgáltatásai 2016. október 26-án 6:00 órától 16:00 óráig nem lesznek elérhetők.

Megértésüket köszönjük!

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.10.24.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.10.26-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.10.04.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.10.15-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.08.29.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2016.08.29-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumtár menüpont alatt. A módosítás az ügyfelek jogait és kötelezettségeit nem érinti, az kizárólagosan a kiszervezett tevékenységet végzők körére és nyelvtani jellegű javításokra vonatkozik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.08.08.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a Társaság részvényesei 2016.08.05-én meghozott határozatukkal megemelték a Társaság jegyzett tőkéjét 2.000.000 HUF összeggel, valamint a tőketartalékát 28.000.000 HUF összeggel. A jegyzett tőke növekedésével összhangban a részvényesek módosították a Társaság Alapszabályát.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.07.12.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.07.13-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége


2016.06.29.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a társaság 2016.06.28-án tartott közgyűlésén a társaság részvényesei értékelték a 2016.06.09.-i közgyűlés határozatai alapján az ügyvezetés által, a társaság piaci pozícióinak erősítése érdekében készített előterjesztéseket. A közgyűlés a társaság piaci szerepének és tevékenységeinek optimalizálása céljából döntött a szolgáltatási paletta átalakításáról és felkérte a társaság ügyvezetését a szükséges intézkedések megtételére.

QUANTIS Alpha vezetősége


2016.06.14.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) és 123. § (4) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi, hogy a társaság 2016.06.09-én tartott közgyűlésén a társaság részvényesei és ügyvezetése áttekintették a társaság piaci helyzetét, szolgáltatási palettáját, valamint az ezekkel összefüggő kérdéseket. A közgyűlés a társaság piaci pozícióinak erősítése érdekében részletes értékelés elkészítésére kérte fel a társaság ügyvezetését.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.06.10.

A QUANTIS Alpha Zrt. – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségének – jelen linkkel elérhetővé teszi a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény szerint elkészített jelentését.

Továbbá a Táraság az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 433. cikke alapján egyúttal nyilvánosságra hozza a Kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információkat.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.05.27.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelően Társaságunk közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése írásbeli döntéshozatallal, előzetes összehívás nélkül, de minden részvényes maradéktalan egyetértésével 2016.05.26-án határozatot hozott az alábbiakról:

 1. Hozzájárultak a közgyűlés megtartásához és elfogadták a napirendet.
 2. Elfogadták a Társaság 2015. évi éves beszámolóját.
 3. A Társaság működése tekintetében áttértek a Ptk. 3:283. §-a szerinti, az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató általi ügyvezetésre. Vezérigazgatóvá választották Fülep Zsolt Balázst.
 4. Pál Tibort – korábbi igazgatósági tagot – a részvényesek vezérigazgató-helyettessé választották.
 5. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választották Gecser Ottót, az Igazgatóság korábbi elnökét.
 6. A Társaság könyvvizsgálójává választották a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, kamarai nyilvántartási száma: 001587)
 7. Kijelölték a Társaság Felügyelőbizottságát, hogy 2017.01.01-től ezen testület lássa el az auditbizottsági feladatokat.
 8. A fenti változások alapján módosították a Társaság alapszabályát.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.02.24.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.03.05-én és 2016.03.07-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.02.09.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2016.02.10-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Dokumentumtár menüpont alatt. A módosítás az ügyfelek jogait és kötelezettségeit nem érinti, az kizárólagosan a kiszervezett tevékenységet végzők körére vonatkozik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.01.28.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelően Társaságunk közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése írásbeli döntéshozatallal, előzetes összehívás nélkül, de minden részvényes maradéktalan egyetértésével 2016.01.24-én határozatot hozott arról, hogy a Társaság az egyszemélyes részvényes 2015.07.31-én meghozott határozatával ellentétben ne változtassa meg székhelyét, hanem hosszabbítsa meg jelenlegi székhelyének bérleti szerződését 2016.02.01-től. Ennek megfelelően a Társaság székhelyében változás nem fog bekövetkezni.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.01.12.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelően Társaságunk közzéteszi, hogy részvényesünk 2016.01.12-én értesítette Társaságunkat arról, hogy 2016.01.06-án arról döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét 227.000.000,- HUF-ra emeli, és ennek megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályát. Az alaptőke emelését akként fedezi, hogy az újonnan kibocsájtott részvények ellenértékét új, kisebbségi tulajdonosként a QUANTIS Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-045719, adószám: 14017456-4-41) fedezi. A fentiek miatt a Társaság módosítja a 2016.01.08-án a Bszt. 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiadott közzétételét. Társaságunk részvényesei a QUANTIS Investment Management Zrt. „v.a.” (cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082) 99,12%-os tulajdoni hányaddal (225 db részvény) és a QUANTIS Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045719, adószám: 14017456-4-41) 0,88%-os tulajdoni hányaddal (2 db részvény). A tulajdonosok szavazati hányada megegyezik tulajdoni hányadukkal.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.01.12.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123/A. § (6) bekezdésének megfelelően a QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) honlapján közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-32/2015. számú határozatának rendelkező részét és indokolását is. A határozat teljes szövege letölthető jelen linkre kattintva.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.01.08.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy részvényeinek egyszemélyi tulajdonosa a QUANTIS Investment Management Zrt. „v.a.” (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082), amely a Társaságban a szavazati jogok száz százalékával rendelkezik.

A Társaság a fenti tájékoztatást kiegészíti azzal, hogy jelenleg a Magyar Nemzeti Bank előtt folyamatban van annak engedélyezése, hogy a fenti részvények és a szavazati jog egésze átruházásra kerüljön a QUANTIS Holding Zrt.-re.

QUANTIS Alpha vezetősége

2016.01.05.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2016.01.22-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2015

2015.12.18.

Ezúton tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy az Alpha Insight szervereinek ütemezett karbantartási munkálatai miatt Társaságunk online szolgáltatásai 2015. december 18-án 17:00 órától 2015. december 22-én 10:00 óráig nem lesznek elérhetők. Megértésüket köszönjük

A QUANTIS Alpha vezetősége

2015.12.16.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit és partnereit, hogy 2015. december 31-én – tekintettel számos befektetési jegy forgalmazási szünnapjára, valamint a bankok rövidített elszámolási idejére – az alábbiak szerint módosulnak a Társaság működési szabályai:

 • 2015.12.31-én ügyfélszolgálatunk rövidített nyitvatartási idővel,  9:00 és 12:00 óra között áll rendelkezésükre.
 • 2015.12.31-én kizárólag azon befektetési jegyekre vonatkozó forgalmazási és visszaváltási megbízásokat hajtja végre, amelyek az online felületen illetve e-mailen keresztül 8:00-ig beérkeznek Társaságunkhoz, feltéve, hogy az adott befektetési jegy vonatkozásában az alap kezelője nem jelentett be forgalmazási szünnapot. Amennyiben megbízása 8:00 után érkezik be, vagy az adott befektetési jegy tekintetében az adott nap forgalmazási szünnap, úgy megbízását Társaságunk a következő forgalmazási szünnapon hajtja végre.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.11.26.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2015.12.12-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.10.14.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2015.10.16-ai hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt. A módosítások technikai jellegűek, kizárólag a QUANTIS Csoport átalakulásával kapcsolatosak, az ügyfelek jogait és kötelezettségeit nem érintik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.08.04.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy a Társaság egyszemélyes részvényese 2015.07.31-én arról döntött, hogy 2016.02.01-jével át fogja helyezni a Társaság székhelyét.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.07.23.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2015.08.08-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.07.08.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában valamint 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének – közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese jóváhagyta a Társaság megválasztott könyvvizsgálójának díjazását a 2015. naptári évre vonatkozóan.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.06.18.

A QUANTIS Alpha Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit és további közvetítőit, hogy a QUANTIS Alpha INSIGHT online portfólió-elemző rendszer karbantartás miatt 2015.06.23-án, kedden 18:00 órától a karbantartási feladatok befejezéséig – előre láthatóan mintegy 2 órán keresztül – nem lesz elérhető. Szíves megértésüket előre is köszönjük!

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.06.17.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában valamint 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének – közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese az alábbiakról határozott:

 1. A Társaság ügyvezetőjévé nevezte ki Pál Tibor urat.
 2. Az Igazgatóság elnökévé választotta Gecser Ottó urat.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.06.10.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában valamint 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének – közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese az alábbiakról határozott:

 1. Meghosszabbította a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatását 2015.06.01. napjától 2020.05.31. napjáig.
 2. A fentiek alapján módosította a Társaság Alapszabályát.
 3. Felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a jogszabályokban meghatározott határidőben a fenti változások cégbíróság és felügyeleti szervek felé való bejelentéséről.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.06.04.

A QUANTIS Alpha Zrt. – eleget téve a  befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségének – jelen linkkel elérhetővé teszi a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény szerint elkészített jelentését.

Kockázati beszámoló

A Társaság a Bszt. 123/A. § (2) bekezdése alapján nyilvánosságra hozza eszközarányos jövedelmezőségi mutatóját, amelynek mértéke a 2014-es évre vonatkozóan -12,6%.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.06.02.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában valamint 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének – közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese az alábbiakról határozott:

 1. Elfogadta a Társaság 2014. évi éves beszámolóját.
 2. Meghosszabbította a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatását 2015.06.01. napjától 2016.05.31. napjáig.
 3. A fentiek alapján módosította a Társaság Alapszabályát.
 4. Felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a jogszabályokban meghatározott határidőben a fenti változások cégbíróság és felügyeleti szervek felé való bejelentéséről.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.04.23.

A QUANTIS Alpha Zrt. – eleget téve a 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet rendelkezéseinek – felhívja tisztelt ügyfelei figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, panaszkezelésre vonatkozó nyomtatványok elérhetőek az alábbi helyen:

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/formanyomtatvanyok/panasz_formanyomtatvany

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.03.25.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2015.03.25-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt. A módosulás az elérhető termékek körét érinti.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.03.25.

Tisztelt Ügyfelünk!

A mai napon (2015. március 25.) a QUANTIS Alpha Zrt. az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

2015 márciusában befejeződött a QUANTIS Alpha termékpalettájának kiszélesítése: meghatározó hazai és külföldi befektetési alapkezelőkkel aláírt forgalmazási megállapodások révén társaságunk alapkínálata az első negyedév végére 40 alappal bővült.

Alapkezelő partnereink listája rendkívül impozáns: olyan neves hazai és külföldi szolgáltatók találhatók rajta, mint az Aberdeen, az AEGON Befektetési Alapkezelő, az Allianz Global Investors, a Concorde Alapkezelő, a Fidelity, a Franklin Templeton és a J.P. Morgan.

A mintegy 360 befektetési alapból felépített transzparens, független befektetési platform kialakításával a magyar befektetési piac egyik legegyedibb és legmegbízhatóbb befektetési társaságát hoztuk létre. Ügyfeleink és a piac változásai visszaigazolják QUANTIS Alpha fenntartható, fundamentális növekedésre és értékmegőrzésre épülő befektetési politikájának helyességét.

A bővítéssel párhuzamosan a QUANTIS Investment Management Zrt. vezetősége úgy döntött, hogy időszerű a tartósan alacsony kezelt állománnyal, és megnövekedett költségszinttel működő alapok megszüntetése, ezért a QUANTIS Alpha az alábbi befektetési alapokat kivezeti a kínálatából:

–          QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap

–          QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap

–          QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja

–          QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja

–          QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja

–          QUANTIS HUF Likviditási Alap.

 

Annak érdekében, hogy a tisztelt Befektetők az érintett alapokból mielőbb hozzájussanak befektetésük ellenértékéhez, 2015. március 26-án az alapokat kezelő QUANTIS Investment Management Zrt. a fent felsorolt alapok forgalmazását felfüggeszti. A QUANTIS Investment Management Zrt. erről szóló hivatalos és részletes tájékoztatását az alábbi linken olvashatják.

A megszűnő alapokban érintett Ügyfeleinket a mai napon levélben részletesen tájékoztatjuk a felszabaduló pénzeszközök újbóli befektetéséhez szükséges lépésekről és technikai tudnivalókról.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.03.06.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese határozatával megemelte a Társaság jegyzett tőkéjét és tőketartalékát, és ennek megfelelően módosította a Társaság Alapszabályát.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.02.13.

 

Tisztelt Ügyfelünk!
A mai napon (2015. február 13.) a QUANTIS Alpha Zrt. az alábbi tájékoztatást teszi közzé:
2015 első negyedévében a QUANTIS Alpha befektetési szolgáltatási palettája megújul és kibővül. A bővítés első lépéseként a QUANTIS Alpha hamarosan megkezdi Magyarország legnagyobb független vagyonkezelője, a Concorde Alapkezelő befektetési alapjainak forgalmazását. Az Európa-szerte elismert alapkezelővel tető alá hozott partnerség révén a QUANTIS Alpha ügyfelei is közvetlenül hozzáférhetnek majd a Concorde Alapkezelő többszörös díjnyertes abszolút hozamú és vegyes alapjaihoz. Társaságunk további partnerjelöltekkel is előrehaladott tárgyalásokat folytat, amelyek lezárásáról a következő hetekben tájékoztatjuk Önöket.
A bővítéssel párhuzamosan a QUANTIS Investment Management Zrt. vezetősége úgy döntött, hogy időszerű a tartósan alacsony kezelt állománnyal, és megnövekedett költségszinttel működő alapok megszüntetése, ezért a QUANTIS Alpha az alábbi befektetési alapokat kivezeti a kínálatából:

 • QUANTIS Kína Részvény Alap,
 • QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja,
 • QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap,
 • QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap,
 • QUANTIS Oroszország Részvény Alap,
 • Gránit Bank Betét Alap.

Annak érdekében, hogy a Befektetők az érintett alapokból mielőbb hozzájussanak befektetésük ellenértékéhez, 2015. február 16-án az alapokat kezelő QUANTIS Investment Management Zrt. a fent felsorolt alapok forgalmazását felfüggeszti. A QUANTIS Investment Management Zrt. erről szóló hivatalos és részletes tájékoztatását az alábbi linken olvashatják.
A megszűnő alapokban érintett Ügyfeleinket a mai napon levélben részletesen tájékoztatjuk a felszabaduló pénzeszközök újbóli befektetésének lépéseiről és a szükséges technikai tudnivalókról.

 QUANTIS Alpha vezetősége

2015.01.15.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy részvényeinek egyszemélyi tulajdonosa a QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 2. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082), amely a Társaságban a szavazati jogok száz százalékával rendelkezik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014

2014.12.30.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2015.01.10-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2014.12.29.

A Társaság közzéteszi, hogy 2015.01.01-jei hatállyal módosul a Társaság által a STRATOS termékhez javasolt mintabefektetési csomagok összetétele. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy akik legkésőbb 2014.12.31-én, vagy azt megelőzően adtak megbízást egy mintabefektetési csomag megvásárlására (tehát írásbeli megbízásukon ez a nap, vagy attól korábbi dátum szerepel keltezésként), azon ügyfeleknél a korábban meghirdetett arányok szerint kerül sor a befektetési jegyek megvásárlására. A már megvásárolt csomagok esetén a Társaság nem hajt végre portfólió-átrendezést az új arányok szerint megbízás nélkül. Tehát ha korábban megvásárolt mintabefektetési csomagjában szeretné követni szakembereink javaslatát, akkor küldjön be részünkre erre vonatkozó megbízást, amelyben az adott csomag szerinti befektetési jegyek megvásárlását kéri. (Pl.: Ha Ön a korábbi Dinamikus csomag arányainak megfelelően rendelkezik befektetési jegyekkel, és az új Dinamikus csomag arányait szeretné érvényesíteni portfóliójában, akkor küldje be a kitöltött STRATOS HUF vagy STRATOS EUR átváltási nyomtatványt úgy, hogy abban a Dinamikus csomagot választja.)

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.12.10.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2014.12.13-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2014.10.28.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2014.11.13-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2014.09.30.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2014.10.18-án a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.09.30.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.10.01-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt. A módosítás kizárólag az Igénybe vett közvetítők jegyzékét érinti a Társaság 2014.09.26-ai közzétételének megfelelő tartalommal.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2014.09.26.

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően ezúton közzé teszi, hogy 2014.09.25-én függő ügynöki szerződést kötött a QUANTIS Finance Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-693005).

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.09.18.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.09.19-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt. Az érdemi módosítások a Díjjegyzék NYESZ-számlákra vonatkozó részét érintik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.08.07.

A QUANTIS Alpha Zrt. – eleget téve a 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet rendelkezéseinek – felhívja tisztelt ügyfelei figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, panaszkezelésre vonatkozó nyomtatványok elérhetőek az alábbi helyen:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.07.22.

A Társaság közzéteszi, hogy módosította a 2014.07.28-án hatályba lépő Üzletszabályzatát. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.07.17.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.07.28-ai hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt. A módosítások elsősorban technikai jellegűek. Az érdemi módosítások a Díjjegyzék NYESZ-számlákra vonatkozó részét, valamint a készpénz-befizetés és a beérkező értékpapírok számlán történő jóváírásának díját érintik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.07.11.

Továbbá a Társaság a Bszt. 123. § (1) bekezdés h) pontjában és 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően a Társaság ezúton tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő ügyfeleit, hogy 2014.07.25-én és 2014.07.28-én a Társaság szünetelteti ügyfélfogadását, és az általa forgalmazott befektetési jegyek forgalmazását.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.07.11.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában valamint 123. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének – közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese 2014.07.09-én határozott az alábbiakról:

A Társaság székhelye 2014.07.28-ai hatállyal 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emeletre módosította, és ennek megfelelően aktualizálta a Társaság alapszabályát.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.07.11.

A QUANTIS Alpha Zrt. az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU Rendeletének 433. és 435. cikkének megfelelően nyilvánosságra hozza a hivatkozott cikkekben meghatározott információkat.

Kockázati beszámoló

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.06.04.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.06.05-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.06.03.

A Társaság közzéteszi, hogy 2014.06.03. hatállyal kiadásra került a megbízások befogadásának és végrehajtásának határidőiről szóló hirdetmény, valamint módosult a megbízás elfogadásának módja hirdetmény. Mindkét dokumentum megtalálható a Társaság weboldalán a Dokumentumtár menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.05.30.

A QUANTIS Alpha Zrt. (továbbiakban: Társaság) – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában, 123. § (3) bekezdésében valamint 123. § (4) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott kötelezettségének – közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese 2014.05.28-án határozott az alábbiakról:

 1. Elfogadta a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény szerint elkészített jelentést.
 2. A Társaság könyvvizsgálójának megbízatását meghosszabbította újabb egy évre.
 3. A Társaság Igazgatóságának tagjává választotta Pál Tibor urat.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.04.29.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.04.30-ai hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

Ezzel egyidejűleg módosul a Társaság által a STRATOS termékhez javasolt mintabefektetési csomagok összetétele, mivel megjelennek bennük az újonnan indult QUANTIS Alapok. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy akik legkésőbb 2014.04.29-én, vagy azt megelőzően adtak megbízást egy mintabefektetési csomag megvásárlására (tehát írásbeli megbízásukon ez a nap, vagy attól korábbi dátum szerepel keltezésként), azon ügyfeleknél a korábban meghirdetett arányok szerint kerül sor a befektetési jegyek megvásárlására. A már megvásárolt csomagok esetén a Társaság nem hajt végre portfólió-átrendezést az új arányok szerint megbízás nélkül. Tehát ha korábban megvásárolt mintabefektetési csomagjában szeretné követni szakembereink javaslatát, akkor küldjön be részünkre erre vonatkozó megbízást, amelyben az adott csomag szerinti befektetési jegyek megvásárlását kéri. (Pl.: Ha Ön a korábbi Megfontolt csomag arányainak megfelelően rendelkezik befektetési jegyekkel, és az új Megfontolt csomag arányait szeretné érvényesíteni portfóliójában, akkor küldje be a kitöltött STRATOS átváltási nyomtatványt úgy, hogy abban a Megfontolt csomagot választja.)

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.04.24.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés h) pontja és (4) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően közzé teszi, hogy a Társaság szünetelteti az ügyfélfogadást 2014. május 10-én.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.02.18.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.02.19-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt. Ezzel egyidejűleg a 2014.02.07-én meghirdetett Üzletszabályzat-módosítás hatályba lépés előtt visszavonásra került.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2014.02.07.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2014.02.24-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.01.24.

A Társaság közzéteszi, hogy 2014.01.24-ei hatállyal módosította a Megbízások és jognyilatkozatok adásának és elfogadásának módjáról szóló hirdetményét. A hirdetmény hatályos szövege elérhető a HIRDETMÉNYEK menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2014.01.15.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy részvényeinek egyszemélyi tulajdonosa a QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 2. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082), amely a Társaságban a szavazati jogok száz százalékával rendelkezik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013

2013.12.06.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja és (4) bekezdés a) pontja alapján közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese 2013. december 5-ei határozatában visszavonta a front office vezető munkavállaló aláírási jogát.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.11.25.

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja és (4) bekezdés a) pontja alapján közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese 2013. november 25-ei határozatában tudomásul vette Sólyom Zoltán felügyelőbizottsági tag lemondását, és helyére a felügyelőbizottság tagjává választotta Ertl Pál József urat.

Társaságunk a Bszt. 123. § (1) bekezdés h) pontja és (4) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően közzé teszi, hogy a Társaság szünetelteti az ügyfélfogadást 2013. december 7-én és 2013. december 21-én.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.08.23.

A Társaság közzéteszi, hogy 2013. augusztus 24-én, szombaton rövidített ügyfélfogadási időt tart. Ezen a napon Társaságunk 09:00 óra és 13:00 óra között áll ügyfelei és partnerei rendelkezésére.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.08.20.

A Tárasaság közzéteszi, hogy 2013.08.21-től a 1068 Budapest, Benczúr utca 44. szám alatt fogadja ügyfeleit és partnereit.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.08.12.

A Társaság közzéteszi, hogy 2013.08.13-ai hatállyal módosította a Megbízások adásának és elfogadásának módjáról szóló hirdetményét. A hirdetmény hatályos szövege elérhető a HIRDETMÉNYEK menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.07.12.


A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontjának és (4) bekezdés a) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy a Társaság egyszemélyes részvényese 2013.07.08-án módosította a Társaság Alapító okiratát akként, hogy a Társaság egyes munkavállalói részére együttes aláírási jogot biztosított.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.06.06.

A Társaság közzéteszi, hogy módosította a 2013.06.16-án hatályba lépő Üzletszabályzatát. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2013.05.31.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjának és (4) bekezdés a) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy a Társaság egyszemélyes részvényese 2013.05.31-én meghozott határozatával a Társaság Felügyelőbizottságának elnökévé választotta Dr. Fröhlich Péter urat.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2013.05.30.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2013.06.16-ai hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.05.27.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjának és (4) bekezdés a) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy a Társaság egyszemélyes részvényese 2013.05.23-án meghozott határozatával a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatását 2014.05.31. napjáig meghosszabbította.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.04.29.

A Társaság közzéteszi, hogy 2013.04.29-én közvetítői szerződést kötött a BROKERNET Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zrt.-vel (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 44., cégjegyzékszám: 01-10-045719). Ennek megfelelően a Társaság 2013.05.14-ei hatállyal módosította Üzletszabályzatának 1. számú mellékletét, az Igénybe vett közvetítők jegyzékét. A közvetítő az Üzletszabályzat-módosítás hatálybalépésétől kezdődően jogosult a Társaság nevében eljárni. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.04.26.

A Társaság a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően közzéteszi a 2012. évre vonatkozó kockázati beszámolóját.

2012. évre vonatkozó kockázati beszámoló

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.04.26.

A QUANTIS Alpha Zrt. egyszemélyi részvényese 2013.04.15-én elfogadta a Társaság 2012. évi éves beszámolóját. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (3) bekezdésének megfelelően a Társaság közzéteszi a jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot.

A QUANTIS Alpha Zrt. 2012. évre vonatkozó éves beszámolója

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.04.23.

A Társaság közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-218/2013., H-KE-III-220/2013. és H-KE-III-225/2013. – H-KE-III-233/2013 számú határozataival 2013. április 19. napján jóváhagyta a QUANTIS Investment Management Zrt. által kezelt befektetési alapok tájékoztatóit, amelyek értelmében a QUANTIS Alpha Zrt. a QUANTIS Alapok forgalmazójának minősül 2013. április 23-ai hatállyal.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.04.05.

A Társaság közzéteszi, hogy módosította a 2013.04.10-én hatályba lépő Üzletszabályzatát, valamint díjjegyzékét. A módosult dokumentumok elérhetőek a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.04.02.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzata 2013.04.10-ei hatállyal módosul. A módosult dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.03.29.

A Társaság közzéteszi, hogy a Felügyelet honlapján a panaszbejelentő nyomtatvány elérési helye megváltozott. Az új nyomtatványok elérhetőek az alábbi helyeken:

pénzügyi szervezethez benyújtott panasznyomtatvány
a Felügyeletnek címzett fogyasztói kérelem és tájékoztatás
vitarendezési fórumokra vonatkozó összefoglaló tájékoztatás

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.02.01.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzatának A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke című melléklete módosult. A hatályos dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.01.10.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzatának Panaszkezelési szabályzat című melléklete módosult. A hatályos dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

A PSZÁF honlapján található panaszbejelentő nyomtatvány elérhető jelen szövegrészre kattintva.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.01.03.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy részvényeinek egyszemélyi tulajdonosa a QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 2. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082), amely a Társaságban a szavazati jogok száz százalékával rendelkezik.

QUANTIS Alpha vezetősége

2013.01.01.

A Társaság közzéteszi, hogy az Üzletszabályzatának A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke című melléklete módosult. A hatályos dokumentum elérhető a Társaság weboldalán a Szabályzatok menüpont alatt.

QUANTIS Alpha vezetősége

 

2012

2012.11.23.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja szerint közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese – közgyűlési jogkörben eljárva – 1/2012. (11.23.) számú határozatával elfogadta az Igazgatóság által előterjesztett, felügyelőbizottság által jóváhagyott üzleti tervet.

QUANTIS Alpha vezetősége

2012.11.19.

A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy egyedüli részvényese 2012. november 13. napján meghozott határozatával a közgyűlés jogkörében eljárva a társaság induló tőkéjét 120 millió forinttal megemelte. A tőkeemelés keretében a társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 20 millió forinttal, tőketartaléka 100 millió forinttal emelkedik meg.

QUANTIS Alpha vezetősége

2012.11.12.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja szerint közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese – közgyűlési jogkörben eljárva – 2012.11.12-én az alábbi határozatokat hozta: visszavonta Harnos András igazgatósági tag megbízatását és Dr. Farkas András felügyelőbizottsági tag megbízatását. Megválasztotta Jánosi Istvánt igazgatósági taggá és az igazgatóság elnökévé, Fiam Pálnét a felügyelőbizottság tagjává és Dr. Bogdánffy Pétert a felügyelőbizottság elnökévé. Ezen változások cégbírósági bejegyezésének kezdeményezésére felhatalmazta az igazgatóságot.

QUANTIS Alpha vezetősége

2012.10.29.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja szerint közzé teszi, hogy a Társaság egyszemélyi részvényese – közgyűlési jogkörben eljárva – a saját székhelyének megváltozása miatt módosította a Társaság Alapító okiratát 1/2012. (X.29.) számú határozatával.

QUANTIS Alpha vezetősége

Alapkezelők közleményei

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbi elérhetőségen megtalálhatóak a QUANTIS Alpha Zrt-nél elérhető befektetési alapok tájékoztatói, kezelési szabályzatai, Kiemelt Befektetői Információi (KIID), éves jelentései és beszámolói, féléves jelentései, valamint a hozzájuk kapcsolódó hírek, információk:

 

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Fidelity) által kezelt befektetési alapok

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. által kezelt befektetési alapok

Franklin Templeton International Services S.à r.l. által kezelt befektetési alapok

Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok

Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok

 

A FORGALMAZOTT ALAPOK KÖZLEMÉNYEI:

 

2015.03.30.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Befektetőinket, hogy elkészültek a QUANTIS Investment Management Zrt. által kezelt alábbi befektetési alapok 2014. évre vonatkozó éves jelentései, melyek az alábbi linken keresztül érhetőek el:

QUANTIS Alapok 2014-es éves jelentései

Érintett befektetési alapok:

– QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja,
– QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja,
– QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap,
– QUANTIS Globális Fejlõdõ Piaci Részvény Alap,
– QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja,
– QUANTIS HUF Likviditási Alap.

QUANTIS Alpha vezetősége

2015.01.28.

A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., 5. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint a 139 § (1) bekezdés j.) pontja alapján ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2015. február hónapban esedékes forgalmazási szünnapjairól:

2015. február 16-án a QUANTIS Kína Részvény Alap,

2015. február 16-án a QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap,

2015. február 16-án19-én a QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap,

2015. február 16-án a QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap

befektetési alapok valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel. A szüneteltetés oka, hogy nevezett napokon az érintett befektetési alapok portfóliójában nyilvántartott értékpapírok meghatározó részére – tőzsdei kereskedés, valamint befektetési jegy forgalmazásának szünetelése miatt – nem lehet üzletet kötni, illetve árfolyam nem kerül megállapításra.

Az intézkedés a befektetési jegy tulajdonosok érdekeit szolgálja. Ezekre a napokra az érintett alapok vonatkozásában a nettó eszközérték és az egyes befektetési jegy sorozatokba tartozó befektetési jegyekre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra. Az érintett befektetési alapok folyamatos forgalmazása az aktuális szüneteltetést követő munkanapokon újraindul és folytatódik.

QUANTIS Alpha vezetősége

Menü

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close